Aequitas

sequitur legem.

Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach:

 

Prawa karnego i wykroczeń oraz postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia:

 

- udzielanie porad prawnych, konsultacje na każdym etapie postępowania;

- obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych odpowiednio w postępowaniu przygotowawczym (prokuratorskim), sądowym (przed sądem I instancji, apelacyjnym, kasacyjnym) i na etapie wykonywania orzeczeń;

- obrona w postępowaniu w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania, podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, wydania wyroku łącznego;

- obrona osób obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

- sporządzanie i wnoszenie wszelkiego rodzaju pism procesowych: apelacji, kasacji, zażaleń, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków o uchylenie środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania, wniosków o wznowienie postępowania, wniosków o ułaskawienie, prywatnych aktów oskarżenia, pozwów odszkodowawczych w postępowaniu karnym, wniosków o naprawienie szkody i zadośćuczynienie,

- reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem – powodów cywilnych, oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych;

Prawa cywilnego, w tym rodzinnego, pracy oraz postępowania cywilnego:

- reprezentacja w postępowaniu cywilnym w sprawach o zasądzenie, ustalenie, bądź ukształtowanie prawa z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy;

- reprezentacja na etapie postępowania egzekucyjnego - wszczęcie i prowadzenie oraz obrona przed egzekucją należności pieniężnych i niepieniężnych;

- negocjacje spłat wierzytelności Klientów Kancelarii;

- konsultacje prawne z całego zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. o zasądzenie (odpowiedzialności odszkodowawcza i umowna), uregulowania prawnego nieruchomości, prawa spadkowego, rodzinnego (w tym rozwody, alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, podział majątku współnego), obrona przed postępowaniem egzekucyjnym;

- sporządzanie projektów umów, negocjowanie ich treści i dokonywanie analizy postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umownych;

- tworzenie podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym spółek, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publiczego;

- bieżąca obsługa spółek prawa handlowego - osobowych i kapitałowych, opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółek, doradztwo prawne obejmujące regulacje Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych, pomoc prawna w negocjacjach z partnerami handlowymi;

- wytaczanie powództw o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie, uchylenie kar porządkowych;